Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van Podium, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

De opdracht of order geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Podium.

Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door Podium zijn aanvaard.

Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Opdrachtgever.

Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

Overeenkomsten kunnen alleen worden aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

Indien een bestelling overeen wordt gekomen met twee of meerdere opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief vervoerkosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de door Podium gedane aanbieding.

Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4. Levering en Leveringstermijnen.

Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Podium zijn de zaken te leveren. Overschrijdingen worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld.

Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Podium kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

Podium houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan een vervoersorganisatie als PostNL. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment dat Podium de verzendkwitantie heeft ontvangen van deze vervoersorganisatie.

Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden.

5. Reclame.

Indien u een product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Podium retour te zenden. De retourzending dient online aangemeld te worden via je persoonlijke account. Heeft u nog geen account aangemaakt dan kan dat alsnog via de link onderaan de homepage. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product ongebruikt, onbeschadigd, ongedragen is. De kosten van retour zenden komen voor rekening van opdrachtgever. Podium retourneert binnen 14 dagen de kosten van de teruggestuurde producten. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Opdrachtgever is verplicht terstond na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Podium terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 24 uur na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclame.

Reclames terzake van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Podium te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek.

Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij te worden gedeponeerd.

Podium dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Teruggaaf-garantie geldt NIET voor BOA'S , VEREN en COLOR SPRAY'S. Deze artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

6. Betaling.

Bestellingen worden verzonden 1 tot 14 dagen na ontvangst en betaling,  tenzij anders overeengekomen.